شتابدهنده هاردتک

دسته‌بندی - تخصصی

راهنمای جامع ایجاد تیم استارتاپ سخت افزاری: مشارکت کنندگان و محصول

این مقاله سه بخشی راهنمای جامعی برای ایجاد تیم استارتاپ سخت افزاری در مراحل مختلف رشد آن در قالب بنیان‌گذاران، فرهنگ، مشارکت‌کنندگان، محصول، مدیریت و رشد می‌باشد.

استارتاپ سخت افزاری و برآورد کمّی آن، بخش چهارم: خرده فروشی و خروج

این مجموعه چهار قسمتی در خصوص برآوردهای کمّی یک استارتاپ سخت‌افزاری مقیاس‌پذیر می‌باشد که در چهار بخش: اول (تیم و نمونه اولیه)، دوم (تامین مالی و تولید)، سوم (لجستیک و بازاریابی) و چهارم (خرده فروشی و خروج) ارائه می‌شود.

استارتاپ سخت افزاری و برآورد کمّی آن، بخش دوم: تامین مالی و تولید

این مجموعه چهار قسمتی در خصوص برآوردهای کمّی یک استارتاپ سخت‌افزاری مقیاس‌پذیر می‌باشد که در چهار بخش: اول (تیم و نمونه اولیه)، دوم (تامین مالی و تولید)، سوم (لجستیک و بازاریابی) و چهارم (خرده فروشی و خروج) ارائه می‌شود.